За проекта MOV-UP

Проектът MOV-UP си поставя за задача да изработи курс за квалификация на учителите в предучилищната и началната училищна степен, насочен към разширяване на уменията им да развиват емоционалната компетентност, ценностите, мотивацията и нагласите на децата и учениците.

Проектът се основава на разбирането, че добре обучените учители могат да подкрепят формирането на устойчива мотивация и ценностна система у подрастващите, които са повлияни в своето развитие от множество и различни култури. Курсът на обучение ще предложи инструменти за оценка на ценностната нагласа, за педагогически анализ, както и подходящи методи за педагогическа работа, която ще подкрепи синхронизирането на личните ценности и мотивацията на децата със социално приемливите ценности (в това число с фундаменталните Европейски ценности и демократичните ценности като цяло).

В дългосрочен контекст, адекватно внимание към мотивацията, ценностите и нагласите от ранна детска възраст подкрепя високите постижения в училище, добрата социална интеграция (особено на децата от мигрантски произход и такива в неравностойно положение) и намалява ранното отпадане от образование, психо-социалните проблеми и злоупотребата с наркотици, детската престъпност, антисоциалното поведение.

Курсът ще спомага за повишаване на уменията на учителите за създаване на приобщаваща учебна среда , която предлага съпричастност и емоционална подкрепа, и укрепва детската устойчивост срещу трудностите в живота. Обучението ще помогне на предучилищните и началните учители да работят в условията на динамично променящото се културно многообразие на учащите и да насърчават разбирателството и уважението към демократичните ценности.

Проектът се реализира от организации от България, Гърция, Италия, Литва, Малта и Турция, под координацията на Столична община район „Надежда“.