Ранното детско образование

Изграждане на устойчива мотивация и ценностна парадигма за живота чрез ранното детско образование

Ранното детско образование

Изграждане на устойчива мотивация и ценностна парадигма за живота чрез ранното детско образование

 

Проектът MOV-UP си поставя за задача да изработи курс за квалификация на учителите в предучилищната и началната училищна степен, насочен към разширяване на уменията им да развиват емоционалната компетентност, ценностите, мотивацията и нагласите на децата и учениците. Проектът се основава на разбирането, че добре обучените учители могат да подкрепят формирането на устойчива мотивация и ценностна система у подрастващите, които са повлияни в своето развитие от множество и различни култури.

MOV-UP 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

С финансовата подкрепа на ЕК по програма Еразъм+
Ключова дейност: Подкрепа за реформа на образователните политики
Действие: Социално включване чрез образование, обучение и младежки дейности.