Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας

Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας- δόμηση ενός βιώσιμου κινήτρου και ενός κώδικα αξιών για τη ζωή

Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας

Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας- δόμηση ενός βιώσιμου κινήτρου και ενός κώδικα αξιών για τη ζωή

 

Το πρόγραμμα MOV-UP στοχεύει στην προετοιμασία ενός μαθήματος για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, το οποίο βασίζεται στις καλές πρακτικές των συναδέλφων τους και θα διευρύνει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη του συναισθηματικού τομέα των νέων μαθητών τους (ο οποιος έχει να κάνει με αξίες, κίνητρα και συμπεριφορές). Το έργο βασίζεται στην άποψη ότι ο σχηματισμός ενός αειφόρου κινήτρου και ενός κώδικα αξιών μπορεί να υποστηριχθεί από το στάδιο της εκπαίδευσης των παιδιών από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα MOV-UP χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA3: Υποστήριξη της πολιτικής μεταρρύθμισης (αριθ. MOV-UP 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN ). Τα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών τους και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.