Σχετικά με τα MOV-UP προγράμματα

Το πρόγραμμα MOV-UP στοχεύει στην προετοιμασία ενός μαθήματος για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, το οποίο βασίζεται στις καλές πρακτικές των συναδέλφων τους και θα διευρύνει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη του συναισθηματικού τομέα των νέων μαθητών τους (ο οποιος έχει να κάνει με αξίες, κίνητρα και συμπεριφορές). Το έργο βασίζεται στην άποψη ότι ο σχηματισμός ενός αειφόρου κινήτρου και ενός κώδικα αξιών μπορεί να υποστηριχθεί από το στάδιο της εκπαίδευσης των παιδιών από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.

Το μάθημα στοχεύει στον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών με εργαλεία αξιολόγησης της αξίας, παιδαγωγικής ανάλυσης και κατάλληλων μεθοδολογιών παρέμβασης που θα υποστηρίξουν τον συγχρονισμό των προσωπικών αξιών και των κινήτρων των παιδιών (επηρεαζόμενων κυρίως από πολλαπλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς) με τις κοινωνικά αποδεκτές αξίες ιδίως των ευρωπαϊκών θεμελιωδών αξιών και των αξιών της δημοκρατίας γενικότερα.

Μακροπρόθεσμα, η κατάλληλη προσοχή στις αξίες και τις στάσεις από την πρώιμη παιδική ηλικία υποστηρίζει την επιτυχή σχολική σταδιοδρομία, την καλύτερη κοινωνική ένταξη (ιδιαίτερα των παιδιών μεταναστών και παιδιά με μειονεκτικό περιβάλλον) και μειώνει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, την κατάχρηση ναρκωτικών, την παραβατικότητα των ανηλίκων, και την αντικοινωνική συμπεριφορά.

Η εκπαίδευση θα στοχεύει επίσης στην αύξηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην οργάνωση ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για θετικό και εποικοδομητικό διάλογο με τα παιδιά, το οποίο συνεπάγεται συμπόνια, ενσυναίσθηση και συναισθηματική υποστήριξη και αυξάνει την αντοχή των παιδιών στις δυσκολίες της ζωής. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τους δασκάλους της προσχολικής εκπαίδευσης και του δημοτικού σχολείου ώστε να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ποικιλομορφία των μαθητών και να προωθήσουν την κατανόηση και την οικειοποίηση δημοκρατικών αξιών. Αν και τα υψηλότερα προσόντα των εκπαιδευτικών θα είναι ευνοϊκά για όλα τα παιδιά και τους μαθητές με τους οποίους συνεργάζονται, ο ευνοϊκότερος αντίκτυπος που θα έχουν είναι για τα παιδιά σε μειονεκτική κατάσταση (μειονότητα ή μετανάστευση / πρόσφυγας) τα οποία εκτίθενται σε διαφορετικούς κοινωνικο-οικονομικούς κινδύνους.