Partneriai

Sofijos savivaldybės rajono apylinkė „Nadezda“

Rajono apylinkė „Nadezda“ viena iš 24 Sofijos savivaldybės apylinkių. Rajono Švietimo departamentas yra atsakingas už 12 savivaldybės darželių, 9 valstybines mokyklas, 6 bendruomenių centrus ir Metropolitan darbo su vaikais centrą. Rajono teritorijoje yra ir 3 privačios mokyklos.

„Nadezda“ daugiausiai dėmesio skiria Sofijos pramonei. Rajone yra komerciniai sandėliai ir didelis prekybos kompleksas. Rajono gyventojai yra įvairių kultūrų, daug migrantų, kurie užsiima prekyba ir maža komercine veikla.
Rajone su savo šeimomis gyvena įvairių tautybių piliečiai: kinai, vietnamiečiai, afganai, nigeriečiai, etiopai, irakiečiai, libaniečiai, sirai. Šių tautybių vaikai lanko rajono mokyklas ir darželius. Šalies didžiausių tautinių mažumų atstovai – turkai ir romai – taip pat gyvena rajone. Apie 4,5 % vaikų, lankančių rajono švietimo įstaigas, pagal jų tėvų savęs identifikavimą yra romų kilmės (iš tiesų, skaičius yra didesnis, bet ši informacija negali būti patvirtinta, nes dėl etinių priežasčių etninį identitetą nurodyti nebūtina). Rajono mokyklos įgyvendina tautinių mažumų vaikų ir mokinių integracijos ir socializacijos programas ir projektus, skirtus ugdymo proceso efektyvumo didinimui.

Skatindamas švietimo efektyvumą rajono administracijos Švietimo departamentas palaiko ir prisideda įgyvendinant visų mokyklų ir darželių projektus. Pastaraisiais metais įgyvendinti projektai:
1. Projektas „Pedagoginių specialistų kvalifikacija“, kurį finansuoja ESF OP projektas „Žmogiškųjų išteklių vystymas“, BG051RO001-4.2.05-0001.
2. „Padarykime mokyklą patrauklia jauniems žmonėms“. Patvirtinimo ir pasirengimo Europos Horizontams mokykla. Sėkmės mokykla. Finansuojama ESF OP „Žmogiškųjų išteklių plėtra“.

Tarpkultūrinio bendradarbiavimo fondas

Intercultural Co-operation Foundation (ICCF) / Tarpkultūrinio bendradarbiavimo fondas yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2003 m. Organizacija aktyviai įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius švietimo projektus, remia šiuolaikinių edukacinių praktikų, kurios padeda mokytojams adekvačiai reaguoti į besimokančiųjų poreikius dinamiškame ir nuolat kintančiame pasaulyje, įgyvendinimą. Kai kurie iš ICCF tikslų yra palaikyti tolerancijos, susitarimo, abipusio bendradarbiavimo santykius nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu lygiu; skatinti ir remti laisvus idėjų ir gerosios praktikos mainus; padėti įgyvendinti tvarią plėtrą ir visuomenės pažangą per iniciatyvas, kurios padeda skleisti žinias ir kt. Nacionaliniu lygmeniu ICCF bendradarbiauja su švietimo įstaigomis (mokyklomis ir universitetais), kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis, savivaldos institucijomis ir regioniniais švietimo departamentais. Nuo įsteigimo ICCF buvo iniciatorius ir partneris dvylikoje tarptautinių projektų, kuriuos pagal Socrates ir Mokymosi visą gyvenimą programas remia EK. Kai kurie iš šių projektų yra skirti daugiakalbystės ir tarpkultūrinių problemų sprendimui, kiti sprendžia klausimus, susijusius su mokytojų kvalifikacija, mokymo medžiagos ir išteklių parengimu.

Nacionaliniu lygiu ICCF bendradarbiauja su vietos administracija ir regioninėmis švietimo institucijomis siekdama įgyvendinti projektus, skirtus tautinių mažumų vaikų ir jaunimo socialinei ir kultūrinei integracijai. Nuo 2007 m. organizacija buvo trijų šios srities projektų, įgyvendinamų su finansine nacionalinio Etninių mažumų vaikų ir mokinių švietimo integracijos centro parama, iniciatorė ir partnerė.

KRETOS UNIVERSITETAS

Kretos universitetas yra daugiadisciplininė, į mokslinius tyrimus orientuota valstybinė švietimo įstaiga, įkurta 1973 m. Šiuo metu universitete 5 mokyklose (Filosofijos, Švietimo, Socialinių mokslų, Gamtos mokslų ir inžinerijos, Medicinos) yra 17 departamentų, o taip pat susijusios įstaigos: Skinako observatorija, Gamtos istorijos muziejus ir Universitetinė bendroji ligoninė.

Darbo apimtis
Kretos universiteto mokslinių tyrimų veikla organizuojama kiekvieno departamento padaliniuose. Mokslinių tyrimų veikla įvairi: nuo pažinimo iki praktikos projektų ar darbo bendradarbiaujant su kitų institucijų tyrimų grupėmis. Šis bendradarbiavimas lyg daugiadisciplininio ir tarpdisciplininio pobūdžio pagrindinių ir taikomųjų tyrimų veidrodis, kuris atsispindi daugelyje universiteto antrosios pakopos studijų programų tarpdisciplininėje srityje. Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų kryptis, Kretos universitetas yra pirmasis Graikijos universitetas, pasirašęs ES chartiją ir Tyrėjų įdarbinimo kodeksą, ir yra Europos mokslinių tyrimų mobilumo tinklo „EURAXESS“ dalis. Universitetas visapusiškai dalyvauja kokybės užtikrinimo mechanizmuose ir yra įsipareigojęs atitikti tiek akademinių, tiek administracinių struktūrų kokybės standartus.

Ikimokyklinio ugdymo departamentas yra vienas iš 17 Kretos universiteto departamentų.
Jis turi du tikslus – teikti kokybišką mokymą ir pradinį mokymą bei pasirengimą studentams bei skatinti edukacinius tyrimus ir pedagogines programas. Departamentas sėkmingai dirba ir vykdo daug mokslinių tyrimų 4 mokslinių tyrimų laboratorijose: pedagoginių-edukacinių tyrimų ir taikomosios veiklos, psichologijos mokslinių tyrimų, dramos ir meno / estetikos ugdymo tyrimų, muzikos ir psicho-kinetikos ugdymo.
Centras specializuojasi bendrojo lavinimo, ikimokyklinio ugdymo programose ir praktikoje bei specialiųjų poreikių mažų vaikų ugdyme, ypatingą dėmesį skiria ankstyvosios intervencijos programoms.
Kretos universiteto ikimokyklinio ugdymo skyrius atlikdamas mokslinius tyrimus bendradarbiauja su keliais universitetais šiose šalyse: Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Austrijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Maltoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Kanadoje, JAV ir Kipre.

Karlo Kolodžio nacionalinis fondas

Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) / Karlo Kolodžio nacionalinis fondas yra privati ne pelno siekianti Italijos organizacija, kurią 1962 m. įsteigė Italijos Respublikos prezidentas. Nuo 1990 m. tai yra kultūros įstaiga, atitinkanti nacionalinius interesus. Jos misija yra propaguoti kultūrą Italijos ir viso pasaulio vaikams, pristatant Pinokį ir jo nuotykius, sukurtus Karlo Lorenzini, dar žinomo kaip Collodi, kuris pseudonimu pasirinko savo motinos kaimo Toskanoje, kuriame jis praleido savo vaikystę ir kuriame FNCC turi savo oficialią buveinę, pavadinimą.
Kolodyje FNCC įkūrė ir valdo Pinokiui skirtą meno ir architektūros parką, kuris yra puiki vieta šeimų su vaikais poilsiui arba mokinių neformaliajam ugdymui. Karlo Kolodžio darbų šviečiamieji tikslai ir menas paskatino FNCC švietimo metodikų tyrimus, kurie buvo pritaikyti mokytojams ir pilotuojami bendradarbiaujant su keliomis mokyklomis. Nuo 2009 metų FNCC bendradarbiauja keliuose pagal 2007–2013 m. „Mokymosi visą gyvenimą“ ir „Erasmus+“ programas ES finansuojamuose projektuose.
FNCC koordinavo šiuos projektus: „P.IN.O.K.I.O“ kolektyvinio naratyvo kūrimas ir dalijimasis klasėje ir internetu siekiant tarpkultūrinės ir socialinės įtraukties;
„ARTinED“ metodikos ir mokytojų rengimo kurso, grindžiamą kūrybišku meno panaudojimu, kaip pagrindine pradinių mokyklų mokymo programų sudedamąja dalimi, parengimas; FNCC buvo partneris projektuose „ALICE – suaugusiųjų mokymasis kartų kūrybiškumui“ ir „ARTES“, skirtame puikių švietimo projektų sklaidai švietime. Šiuo metu be MOV-UP projekto FNCC yra partneris šiuose projektuose: „ARTinED virtualiai“, kurį įgyvendinant siekiama sukurti internetinę e-mokymosi platformą, pristatančią mokytojams ARTinE mokymosi metodiką; „META“ – menas kaip įtraukiantis įrankis vaikams iš tautinių mažumų pradinių mokyklų; „T ir D istorijos“, skirtos teatrui ir skaitmeniniams pasakojimams, skirtiems socialiai remtinų suaugusiųjų socialinei įtraukčiai ir mokymui.

ASIST MOKYMO KORPORACIJA A. S.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş / ASİST MOKYMO KORPORACIJA A. S. yra valdymo įmonė, kuri valdo Doga mokyklų tinklą 104 Turkijos miesteliuose, 2 miesteliuose Kipre ir Doga koledže Kanadoje. Darželiuose ir vidurinio ugdymo mokyklose iš viso yra 7500 personalo narių, mokosi apie 75000 mokinių.
Doga mokyklų tikslas – suteikti moksleiviams kompetencijų, kad jie galėtų tapti įvairiakrypčiais, aktyviais, kūrybiškais ir jautriais ateities žmonėmis. Aktyvus pilietiškumas ir vertybinis ugdymas yra pagrindinis švietimo proceso principas, jo tikslas ugdyti atsakingus piliečius. Mokymo personalas ir institucijų vadybininkai aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant novatoriškas mokymo koncepcijas. Dvi iš šių koncepcijų yra svarbiausios mokinių ugdymui ir vienas kito papildymui: natūralaus mokymosi koncepcija (NLC) ir MBA paaugliams (t-MBA). NLC yra Doğa mokyklų pradinio ugdymo modelis, kuriame mokymasis įkvėptas ir remiamas sąveika su gamta, kuri yra aktyvi mokymo programos sudedamoji dalis. Dideliame mieste augantys vaikai yra pašalinami iš gamtos, todėl NLC mokymo programa palaiko supratimą apie natūralius procesus ir gyvenimo ciklus, žmogaus ir gamtos tarpusavio priklausomybę, atsakingą išteklių naudojimą. NLC aktyviai organizuoja mokymąsi taikant praktinius metodus ir sutelkiant dėmesį į besimokančiųjų kritinio mąstymo ir pasitikėjimo savimi ugdymą. Doga mokyklose svarbus ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos koncepcijos aspektas – laimingi vaikai mokosi geriau. Mokinių socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas švietimo procese atlieka svarbų vaidmenį Doga mokyklų švietimo koncepcijoje, nes tai yra svarbi priemonė įsitraukiant į švietimą ir gerinant mokinių akademinius pasiekimus.
T-MBA programa yra dar viena originali mokymo koncepcija, sukurta Doga mokyklų 9–11 klasių mokiniams, siekianti padėti jiems sutelkti savo studijas į būsimą profesiją ir pasirinkti mokymosi kursus pagal savo karjeros planą. T-MBA programa taip pat siekiama padėti mokiniams suprasti visuomenės poreikius, padėti jiems augti kaip socialiai atsakingiems ir išsilavinusiems jauniems piliečiams, o tai atitinka „Švietimo ir mokymosi 2020“ strategiją.
NLC ir t-MBA papildo viena kitą taip, kad pirmiausiai mokiniai įgytų kritinio mąstymo, pasitikėjimo savimi ir pasirengimo mokytis įgūdžių, tada jie įgis verslumo įgūdžių, kūrybinio mąstymo, tikslų nustatymo, komandinio darbo gebėjimų ir aktyvaus pilietiškumo.

Pagal savo socialinės atsakomybės ir pasikeitimo patirtimi programą Doga mokyklos bendradarbiauja su valstybinėmis mokyklomis, regioniniais ir nacionaliniais švietimo direktoratais, švietimo NVO ir dalyvauja socialinėse kampanijose. Pavyzdžiui, Stambulo provincijos nacionalinio švietimo direktoratas ir Doga mokyklos bendradarbiavo projekte „Visos svajonės gali tapti tiesa“. Įgyvendinant projektą buvo siekiama sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir formalaus švietimo patrauklumą mokiniams iš nepalankioje padėtyje esančių rajonų. „Doga“ mokyklos taip pat bendradarbiauja su Stambulo Maltepe universiteto tyrimo ir taikymo gatvės vaikams centru.

Maltos universitetas, Atsparumo ir socialinės emocinės sveikatos centras

Maltos universiteto atsparumo, socialinės ir emocinės sveikatos centras siekia ugdyti ir skatinti vaikų ir jaunimo socialinę ir emocinę sveikatą bei atsparumą gyvenimo sunkumams. Jis veikia kaip tarpdisciplininis mokslinių tyrimų centras, įtraukiantis įvairių sričių mokslinius tyrimus ir patirtis, numatytas skirtingų disciplinų lauke, taip pat atlieka šios srities tyrimus ir plėtrą, siekdamas patenkinti vietos ir nacionalinius poreikius, kartu prisidėdamas prie žinių tarptautinėje srityje. Centras siekia užmegzti bendrus partnerystės ryšius su vietos, Europos ir tarptautiniais tyrėjais ir praktikais, skatinančiais moksleivių ir jaunuolių socialinę emocinę sveikatą ir atsparumą, su nuorodomis į Europos, Amerikos ir Australijos mokslo darbuotojus ir institucijas.
Centras buvo ES IRSES trejų metų mokslinių tyrimų projekto, skatinančio psichinę sveikatą mokyklose, koordinatorius ir įgyvendino projektą kartu su dviem britų ir dviem Australijos universitetais (PMHS); taip pat jis buvo kito ES finansuoto „Mokymosi visą gyvenimą“ programos „Comenius“ projekto, skirto atsparumo ugdymui Europos mokyklose, koordinatorius ir įgyvendino projektą kartu su šešiais Europos universitetais (RESCUR). Jis taip buvo „Mokymosi visą gyvenimą“ programos „Comenius“ projekto, skirto mokytojų atsparumui (ENTRÉE), ir tarptautinio vaikų gerovės tyrimo („Vaikų pasaulis“) dalyvis. Centras publikuoja tarptautinį emocinio švietimo žurnalą ir tarptautinį virtualų atviros prieigos recenzuojamą žurnalą.

Panevėžio rajono švietimo centras (PRŠC)

Panevėžio rajono švietimo centras (PRŠC) yra biudžetinė įstaiga, kurią 1995 metais įkūrė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Įstaigos būstinė yra Panevėžyje, Lietuvoje. PRŠC tikslai – ugdyti profesines mokyklų bendruomenių narių kompetencijas ir skatinti pedagoginių inovacijų sklaidą. Švietimo centras organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus švietimo bendruomenėms, daugiausiai esančioms Panevėžio rajone.
PRŠC siekia ugdyti skirtingų bendruomenių grupių (jaunimo, mokyklų bendruomenių narių, senjorų) profesines kompetencijas, skatinti švietimo sklaidą. Švietimo centro veiklos prioritetai – nacionalinis švietimas, mokyklų poreikiai, individualios stažuotės ir visuomenės mokymosi visą gyvenimą vizija. Pagrindinė PRŠC užduotis – organizuoti mokymus, seminarus, stažuotes. Laisvai samdomų švietimo specialistų ir pripažintų lektorių-praktikų paslauga yra prieinama tiek rajono mokytojams, tiek mokyklų vadovams.
Švietimo centro komanda vykdo tiriamąją veiklą ir mokymosi projektus, plėtoja įvairių bendruomenių grupių, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų ir užsienio partnerių bendradarbiavimą, reaguoja į švietimo bendruomenės kvalifikacijos, profesinius ir kultūrinius poreikius.

Švietimo centras nuolat dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir programose, personalo nariai skleidžia patirtį tarptautinėse konferencijose. 2012–2014 m. PRSC kartu su Ispanijos, Lenkijos ir Portugalijos įstaigomis įgyvendino „Mokymosi visą gyvenimą“ programos projektą „Suaugusiųjų švietimo gairės artėjant 2020“. ES Švietimo komiteto direktoratas paskelbė, kad projektas yra sėkmės istorija. Direktorato direktorius Michalis Krejza savo laiške kiekvienai šaliai partnerei išreiškė padėką už novatoriškus rezultatus ir kūrybišką požiūrį. Rezultatų platformoje šis projektas buvo pripažintas geru pavyzdžiu skirtingoms švietimo organizacijoms, kurios ateityje įgyvendins „Erasmus +“ projektus.
PRSC koordinuoja Panevėžio rajono trečiojo amžiaus universiteto ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą.