Партньори

Столична община Район „Надежда“

Софийският район „Надежда“ е един от 24-те в Столична община, а неговият отдел „Образование“ отговаря за 12 общински детски градини, 9 държавни училища, 6 читалища и Столичния център за работа с деца. На територията на областта функционират и 3 частни училища.

В район „Надежда“ е концентрирана голяма част от индустрията в София. Населението е с мултикултурна структура, която включва и голяма имигрантска общност. Тя се състои от китайци, виетнамци, афганистанци, нигерийци, етиопци, иракчани, либийци, сирийци и други. Деца от тези националности посещават детските градини и училищата в района, обитаван и от представители на най-големите малцинства в страната – турци и роми.

Училищата в района работят приоритетно по програми и проекти за интеграция и социализация на деца с малцинствен произход и за повишаване ефективността на образователния процес в смесени общности.

През програмния период 2007-2014 г. в район “Надежда” са реализирани проекти за квалификация на педагогическите специалисти и “Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Фондация „Междукултурно сътрудничество“

Фондация „Междукултурно сътрудничество“ (ФМКС) е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2003 г. Активна e в реализирането на образователни проекти на международно и национално равнище, подпомагащи прилагането на съвременни образователни практики.

ФМКС работи в подкрепа на установяването на отношения на разбирателство и взаимно уважение в национален, регионален, европейски и международен аспект; насърчава свободния обмен на идеи и добри практики; съдейства за устойчивото обществено развитие и напредък чрез инициативи, допринасящи за разпространението на знания.

На национално ниво ФМКС си сътрудничи с образователни институции (училища и университети), други нестопански организации, общински власти и регионални образователни служби.

От създаването си ФМКС е инициатор и партньор в дванадесет международни проекти, подкрепени от ЕК в рамките на програмите „Сократ“, „Учене през целия живот“ и “Еразъм+”. На национално ниво ФМКС си сътрудничи с местната администрация и регионалните образователни органи за реализиране на проекти, насочени към културната и социална интеграция на децата и младежите от националните малцинства.

Критски университет

Критският университет е мултидисциплинарна научна обществена институция. Създаден през 1973 г., той развива 17 специалности в 5 факултета (философия, педагогика, обществени науки, естествени науки и инженерство, и медицина), както и редица свързани организации, включително обсерватория, природонаучен музей и университетска болница.

Предучилищното образование е една от 17-те специалности в Критския университет. Целта на програмата е да осигури качествена подготовка на студентите и да насърчи изследванията в областта на образованието и педагогиката.

Критският университет е първият гръцки университет, подписал Хартата на ЕС и Кодекса за набиране на изследователи и е част от европейската мрежа EURAXESS за мобилност на учените. Департаментът по предучилищно образование на Критския университет сътрудничи в научните си изследвания с университети във Великобритания, Канада, Австрия, Германия, Белгия, Франция, Холандия, Малта, Испания, Полша, Литва, Финландия, Канада, САЩ и Кипър.

Национална фондация Карло Колоди (FNCC)

Национална фондация „Карло Колоди“ е частна италианска организация с нестопанска цел, създадена от президента на Италианската република през 1962 г. Благодарение на дейността си, от 1990 г. насам се радва и на статута на Културен институт с национално значение.

Мисията на фондацията е да популяризира културата за деца в Италия и по света, чрез литературния образ на Пинокио ​​и неговите приключения, описани от Карло Лоренцини, известен като Колоди – взел псевдонима си от едноименното родното село на майка си в Тоскана, където прекарвал детството си. Именно там се помещава седалището на фондацията. Именно в Колоди фондацията управлява парк на изкуството и архитектурата, посветен на Пинокио. Паркът е място за децата, техните семейства и учителите – място за срещи и неформална учебна дейност.

Образователните елементи в изкуството на Карло Колоди насочват FNCC към изследвания в областта на образователните методологии. Част от тях водят до специална подготовка на учители от няколко училища и стартирането на новаторски инициативи в тях. От 2009 г. насам този вид дейност е в основата на няколко проекта, финансирани от ЕК в рамките на Програмата за учене през целия живот 2007-2013, а след това и по Еразъм+.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş., училища Doğa

 

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. е компаниятa, която стои зад училищата Doğa (Дога) – верига от училища с 104 кампуса из цяла Турция, 2 кампуса в Кипър и Колежът Дога в Канада. Училищата има общо 7500 служители. В тях се обучават 75 000 ученици – от детската градина до края на средното образование.

Целта на училищата Дога е да предоставят на учениците компетентности, които ги изграждат като многопосочни, активни, творчески и чувствителни хора на бъдещето. Активното гражданско и ценностно образование са сред основните принципи на образователния процес, предназначен да изгражда бъдещи отговорни граждани. Преподавателският състав и ръководството на институцията активно участват в разработването и прилагането на новаторски концепции за преподаване.
Концепцията за естествено обучение (Natural learning concept) е основният образователен модел на училищата Дога, според който ученето е вдъхновено и подкрепяно от взаимодействието с природата. Важен аспект на концепцията за предучилищното и основното образование в училищата Дога е схващането, че щастливите деца са по-добри ученици.

Център за социално-емоционално здраве и устойчивост към Малтийския университет

Работата на Центъра за социално-емоционално здраве и устойчивост на Малтийския университет е насочена към децата и младите хора.

Той осъществява научноизследователска дейност в областта на емоционалното здраве и устойчивост, като се стреми да съобрази практиката си с местните и националните потребности. Центърът поддържа добри партньорства и контакти с местни, европейски, американски и австралийски изследователи и институции. Също така публикува в Международния журнал за емоционално образование – авторитетно онлайн издание с отворен достъп. Центърът e координатор по няколко изследователски проекта, финансирани от ЕС, свързани с насърчаване на психичното здраве в училищата.

Областен образователен център Паневежис 

Областният образователен център Паневежис е обществена организация, създадена през 1995 г. с цел да развива професионалната компетентност на учителите и да насърчава разпространението на педагогически иновации. Дейностите на Центъра отговарят на приоритетите на националното образование, нуждите на училищата и индивидуалните обучаеми, както и на концепцията за учене през целия живот. Центърът се стреми да развива квалификацията на различни обществени групи не само в рамките на училищните институции (младежи, членове на училищни общности, възрастни).