Партньори

Район „Надежда“ на Столична община

Софийският район „Надежда“ е един от 24-те в Столична община, а неговият отдел „Образование“ отговаря за 12 общински детски градини, 9 държавни училища, 6 читалища и Столичния център за работа с деца. На територията на областта функционират и 3 частни училища.

 В район „Надежда“ е концентрирана голяма част от индустрията в София. Населението е с мултикултурна структура, която включва и голяма имигрантска общност. Тя се състои от китайци, виетнамци, афганистанци, нигерийци, етиопци, иракчани, лесбийци, сирийци и други. Деца от тези националности посещават детските градини и училищата в района, обитаван и от представители на най-големите малцинства в страната – турци и роми.

Училищата в района работят приоритетно по програми и проекти за интеграция и социализация на деца с малцинствен произход и за повишаване ефективността на образователния процес в смесени общности. 

 През програмния период 2007-2014 г. в район “Надежда” са реализирани проекти за квалификация на педагогическите специалисти и “Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Фондация „Междукултурно сътрудничество“ (ICCF)

Фондация „Междукултурно сътрудничество“ (ICCF) е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2003 г. Активна e в реализирането на образователни
проекти на международно и национално равнище, подпомагащи прилагането на

съвременни образователни практики.

ФМКС работи в подкрепа на установяването на отношения на разбирателство и взаимно уважение в национален, регионален, европейски и международен аспект; насърчава свободния обмен на идеи и добри практики; съдейства за устойчивото обществено развитие и напредък чрез инициативи, допринасящи за разпространението на знания.

На национално ниво ФМКС си сътрудничи с образователни институции (училища и университети), други нестопански организации, общински власти и регионални образователни служби.

 От създаването си ФМКС е инициатор и партньор в дванадесет международни проекта, подкрепени от ЕК в рамките на програмите „Сократ“, „Учене през целия живот“ и “Еразъм+”. На национално ниво ФМКС си сътрудничи с местната администрация и регионалните образователни органи за реализиране на проекти, насочени към културната и социална интеграция на децата и младежите от националните малцинства.

Критски университет (PANEPISTIMIO KRITIS)
The University of Crete is a multi-disciplinary, research-oriented public educational institution. Established in 1973, the University now has 17 Departments in 5 Schools (Philosophy, Education, Social Sciences, Sciences & Engineering, and Medicine) as well as a number of affiliated institutions, including the Skinakas Observatory, the Natural History Museum, and the University General Hospital.

Scope of work
Research and research training activities at the University of Crete are organized along the lines of the Divisions within each Department. Research activity varies from curiosity-driven to practice-based projects or working in collaboration with research groups from other institutions. These collaborations mirror the increasingly multi-disciplinary and inter-disciplinary character of both basic and applied research, which is also reflected in the interdisciplinary character of many of the University’s postgraduate studies programmes. Consistent with its research orientation, the University of Crete is the first Greek University to have signed the EU Charter and the Code for the recruitment of researchers, and forms part of the EURAXESS European network for the mobility of researchers. The University fully participates in quality assurance mechanisms and is committed to meeting quality standards both for its academic and administrative structures.

The Department of Preschool Education is one of the 17 Departments of the University of Crete.
It has a two-fold aim: (a) to provide quality teaching and initial training and preparation for its students and (b) to promote educational research and pedagogic applications. The Department holds and runs successfully and generates a great amount of research work in 4 research laboratories: (a) Pedagogical-Educational Research and Applications, (b) Research in Psychology, (c) Research on Drama and Artistic/Aesthetics Education, (d) Music and Psycho-kinetics Education. The Centre specializes in: (a) General Education, Preschool Curricula and Praxis, (b) Education for Special Needs young children, with an emphasis on early intervention programmes. The Department of Preschool Education at the University of Crete cooperates on Research with several universities in the following countries: UK, Canada, Austria, Germany, Belgium, France, the Netherlands, Malta, Spain, Poland, Lithuania, Finland, Canada, the USA and Cyprus.

Национална фондация Карло Колоди (FNCC)

Национална фондация Карло Колоди (FNCC) е частна италианска организация с нестопанска цел, създадена от президента на Италианската република през 1962 г. Благодарение на дейността си, от 1990 г. насам се радва и на статута на Културен институт с национално значение.

Мисията на фондацията е да популяризира културата за деца в Италия и по света, чрез литературния образ на Пинокио ​​и неговите приключения, описани от Карло Лоренцини, известен като Колоди – взел псевдонима си от едноименното родното село на майка си в Тоскана, където прекарвал детството си. Именно там се помещава седалището на FNCC. Именно в Колоди фондацията управлява парк на изкуството и архитектурата, посветен на Пинокио. Паркът е място за децата, техните семейства и учителите – място за срещи и неформална учебна дейност.

Образователните елементи в изкуството на Карло Колоди насочват FNCC към изследвания в областта на образователните методологии. Част от тях водят
до специална подготовка на учители от няколко училища и стартирането на новаторски
инициативи в тях. От 2009 г. насам този вид дейност е в основата на няколко
проекта, финансирани от ЕК в рамките на Програмата за учене през целия живот 2007-2013, а след това и по Еразъм+.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş., училища Doğa
ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. е компаниятa, която стои зад училищата Doğa (Дога) – верига от училища с 104 кампуса из цяла Турция, 2 кампуса в Кипър и Колежът Дога в Канада. Училищата има общо 7500 служители. В тях се обучават 75 000 ученици –  от детската градина до края на средното образование.

Целта на училищата Дога е да предоставят на учениците компетентности, които ги изграждат като многопосочни, активни, творчески и чувствителни хора на бъдещето. Активното гражданско и ценностно образование са сред основните принципи на образователния процес, предназначен да изгражда бъдещи отговорни граждани. Преподавателският състав и ръководството на институцията активно участват в разработването и прилагането на новаторски концепции за преподаване.
Концепцията за естествено обучение (Natural learning concept) е основният образователен модел на училищата Дога, според който ученето е вдъхновено и подкрепяно от взаимодействието с природата. Важен аспект на концепцията за предучилищното и основното образование в училищата Дога е схващането, че щастливите деца са по-добри ученици.

Центъра за социално-емоционално здраве и устойчивост на Малтийския университет (University of Malta, Centre for Resilience and Socio-Emotional Health)
Работата на Центъра за социално-емоционално здраве и устойчивост на Малтийския университет е насочена към децата и младите хора.

Той осъществява научноизследователска дейност в областта на емоционалното здраве и устойчивост, като се стреми да съобрази практиката си с местните и националните потребности. Центърът поддържа добри партньорства и контакти с местни, европейски, американски и австралийски изследователи и институции. Също така публикува в Международния журнал за емоционално образование –  авторитетно
онлайн издание с отворен достъп. Центърът e координатор по няколко изследователски проекта, финансирани от ЕС, свързани с насърчаване на психичното здраве в училищата.

Областен образователен център Паневежис (PRSC)
Областният образователен център Паневежис (PRSC) е обществена организация, създадена през 1995 г. с цел да развива професионалната компетентност на учителите и да насърчава разпространението на педагогически иновации. Дейностите на Центъра отговарят на приоритетите на националното образование, нуждите на училищата и индивидуалните обучаеми, както и на концепцията за учене през целия живот. Центърът се стреми да развива квалификацията на различни обществени групи не само в рамките на училищните институции (младежи, членове на училищни общности, възрастни).